Hasło
Opis projektu
Politechnika Częstochowska wraz z Konsorcjantem Biznesowym firmą Primeco S.A. otrzymała fundusze na realizację projektu pt. Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 – Projekty rozwojowe

Numer projektu: POIG.01.03.01-26-021/12

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 30.06.2015
Wartość projektu: 33 615 280,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 688 247,00 zł
Wkład własny Konsorcjanta Biznesowego: 12 927 033,00 zł

Zadaniem Projektu jest opracowanie i praktyczne zweryfikowanie zasad budowy bioreaktorów zamkniętych i prowadzenie w nich procesu uprawy mikroglonów w celu:
  1. wytwarzania surowców do produkcji biopaliw, pasz, żywności, suplementów diety, kosmetyków i farmaceutyków,
  2. wychwytu i utylizacji CO2 z gazów spalinowych powstałych ze spalania gazu metanowego, biomasy lub węgla,
  3. wykorzystania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnych,
  4. oczyszczania gazów metanowych, a w szczególności biogazu, metanu z kopalń węgla kamiennego i gazu łupkowego.
img1 img1


stopka